Slide background

Eet gezond & lekker

Slide background

Beweeg slim

Slide background

Adem rustig

Slide background

Ontspan

Slide background

Geniet!

Algemene voorwaarden

Artikel 1:  Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ulrike Klein Personal Coach: Ulrike Klein, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent en personal coach bij stress en overgewicht.

Cliënt: de persoon aan wie door Ulrike Klein Personal Coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Ulrike Klein Personal Coach wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar Ulrike Klein Personal Coach is verwezen.

Artikel 2:  Algemeen

Ulrike Klein Personal Coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt op de hoogte gesteld.

Artikel 3:  Basis

Ulrike Klein Personal Coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Ulrike Klein Personal Coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4:  Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient cliënt Ulrike Klein Personal Coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Ulrike Klein Personal Coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Ulrike Klein Personal Coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5:  Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Ulrike Klein Personal Coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Ulrike Klein Personal Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Ulrike Klein Personal Coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Consulten in pakketten dienen binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te worden en hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar na datum aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 6:  Intellectueel eigendom

Ulrike Klein Personal Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Ulrike Klein Personal Coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Ulrike Klein Personal Coach verstrekt zijn.

Artikel 7:  Betaling

Betaling aan Ulrike Klein Personal Coach dient door overschrijving, per bank, plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Ulrike Klein Personal Coach uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Ulrike Klein Personal Coach gerechtigd het factuurbedrag met € 10,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na de factuurdatum niet voldaan is, is Ulrike Klein Personal Coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Bij betalingsachterstand behoudt Ulrike Klein Personal Coach zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.  Gegevens en informatie

Ulrike Klein Personal Coach is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de cliënt alle door Ulrike Klein Personal Coach verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Ulrike Klein Personal Coach gewenst, heeft verstrekt aan Ulrike Klein Personal Coach. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat de cliënt de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. Ulrike Klein Personal Coach heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

De cliënt is verplicht Ulrike Klein Personal Coach direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De cliënt staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ulrike Klein Personal Coach verstrekte gegevens en informatie. De gegevens van de cliënt worden niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.

Artikel 9:  Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Ulrike Klein Personal Coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10:  Aansprakelijkheid

Het advies van Ulrike Klein Personal Coach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Ulrike Klein Personal Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Ulrike Klein Personal Coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Ulrike Klein Personal Coach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Ulrike Klein Personal Coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Ulrike Klein Personal Coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Ulrike Klein Personal Coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Ulrike Klein Personal Coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Ulrike Klein Personal Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Gebruik maken van de faciliteiten, toestellen, trainingsmaterialen en deelnemen aan de trainingen van Ulrike Klein Personal Coach is geheel voor uw eigen risico. Dit betekent dat als u letsel oploopt dit niet verhaald kan worden op Ulrike Klein Personal Coach. Voor verlies en diefstal van uw eigendommen is Ulrike Klein Personal Coach niet aansprakelijk. Tevens is Ulrike Klein Personal Coach niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen. Ulrike Klein Personal Coach verzoekt u dringend om waardevolle eigendommen niet mee te nemen naar de trainingen.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Slechts de burgerlijk rechter in de vestigingsplaats van Ulrike Klein Personal Coach zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen.

Categorie: